menu

Privacy policy

PRIVACYVERKLARING


Over uw privacy


Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens.


In deze verklaring informeren wij je graag over welke gegevens wij van je verzamelen en gebruiken, voor welke doeleinden wij dit doet, welke rechten jij hebt, en hoe je deze ten aanzien van ons kan uitoefenen. Wij zullen jouw informatie niet gebruiken, of met iemand delen, uitgezonderd zoals beschreven in dit Privacy-beleid. Door jouw gegevens aan ons over te maken en/of gebruik te maken van onze diensten, respectievelijk door onze website te bezoeken, verklaart je zich akkoord met onderhavige privacyverklaring.


Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze overeenkomsten, alsook wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening bij het bezoek of gebruik van de website of de webshop.


Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Anne Elisabeth Haentjens.

Wij zijn de eindverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.


Wie zijn wij?


Praktijkhuis Sawadi - Anne Elisabeth Haentjens, is gevestigd te 9150 Kruibeke | Bazelstraat 272 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer: BE 0769 147 444


Je kan ons eenvoudig bereiken:

Email adres | https://energetische-en-helende-massages.be/contact-sawadi


Wanneer vragen wij jouw persoonsgegevens?


We verzamelen persoonsgegevens op basis van jouw bezoek en gebruik van ons onlineplatvorm, met name van zodra je de website bezoekt en/of inlogt via jouw gebruikersaccount, wanneer je een bepaalde deal of promotie aanklikt, een gebruikersaccount aanmaakt, een boeking uitvoert of een aankoop doet op onze website, een link / promotie van onze partner via onze website aanklikt, alsook wanneer je gegevens via onze website bewerkt en uploadt, en/of apps van via ons platvorm downloadt en gebruikt. Zo verzamelen wij ook gegevens over jouw bezoek aan onze website, de sessies en gerelateerde informatie. Wij registreren deze informatie zelf, of met behulp van diensten van derden zoals hierna nader beschreven. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van “cookies” en van andere traceertechnologieën, zoals uiteengezet in onze cookieverklaring en disclaimer.


Verder verzamelen wij ook gegevens die je vrijwillig aan ons meedeelt via ons online contactformulier, of die je verstrekt wanneer je een aankoop doet of betalingen uitvoert, wanneer je zich registreert op de website, wanneer je onze aanbieding via Facebook of Google aanklikt, wanneer je bij het gebruik van enige van onze diensten persoonsgegevens invult of uploadt, en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt.


Wij verzamelen twee soorten gegevens:

1.Persoonsgegevens (waarmee iemand kan worden geïdentificeerd). Dit zijn een aantal persoonlijk identificeerbare informatie, zoals jouw naam, contactgegevens, emailadres, telefoonnummer, postadres, financiële gegevens, bankrekeningnummers, etc.


2. Niet-persoonsgebonden gegevens (die niet kunnen worden gebruikt voor identificatie), zoals IP-adressen.


Wij zullen evenwel geen gegevens verwerken die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, of waarvoor wij geen toestemming hebben gevraagd.


Wie heeft toegang tot deze gegevens?


Wij zullen ook genoodzaakt zijn om jouw persoonsgegevens met bepaalde derden te delen, zoals onze leveranciers, IT-dienstverleners, de webhost van het onlineplatform en van de webshop, aangestelden, commerciële en logistieke partners, en gebeurlijke gelieerde ondernemingen. Dit is noodzakelijk om onze dienstverleningen op een optimale wijze te kunnen garanderen.


Waarom hebben wij uw gegevens nodig?


Wij verzamelen jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, voornamelijk omdat dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening en voor de uitvoering van de overeenkomst.


Zo hebben wij jouw gegevens nodig om onze dienstverlening te kunnen garanderen en om deze te optimaliseren. Wij gebruiken de verzamelde gegevens om jouw bestelling of aankoop via onze webshop af te handelen, of om jouw reservatie in te boeken, en omdat je zou kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties en andere voordelen op de door ons aangeboden diensten en goederen.


Verder zijn de verzamelde gegevens noodzakelijk voor klantensupport en technische ondersteuning.

Wij zullen jouw gegevens ook gebruiken om correspondentie met je te voeren, hetzij om een bestelling, of sollicitatie af te handelen. Mits uw uitdrukkelijke goedkeuring, zullen wij je aanbiedingen via onze nieuwsbrief overmaken.


Mogen wij uw gegevens verwerken?


Rechtsgronden van de verwerking en doorgifte van jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en transfereren jouw persoonsgegevens hetzij op basis van jouw geïnformeerde toestemming, respectievelijk omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, of uit noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, dit overeenkomstig de artikelen 6.1 (a), (b), en (c) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om jouw toestemming terug in te trekken.


Naleving van de wetten


Wij zullen jouw persoonsgegevens openbaar maken indien we daartoe door de wet of dagvaarding worden verplicht of als we ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan de wet en de redelijke verzoeken van de rechtshandhaving of om de veiligheid of integriteit van onze dienstverlening te beschermen.


Veiligheid


Jouw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Wij nemen de nodige administratieve en technisch-organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en de nauwkeurigheid ervan te handhaven. Ook van onze (IT-)leveranciers, commerciële partners en aangestelden verwachten wij dat zij dezelfde maatregelen nemen naar gegevensbescherming toe. Niettegenstaande deze veiligheidsmaatregelen, willen wij er evenwel op wijzen dat geen enkele methode van transmissie via het internet of methode van elektronische opslag in absolute bescherming kan voorzien.


In geval van een gegevenslek (systeemcrash, hacking, malware, onbevoegde toegang, etc.) waarbij jouw persoonsgegevens gecompromitteerd zouden zijn, zal je persoonlijk op de hoogte worden gebracht en zal gebeurlijk melding gemaakt worden bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgifte van jouw persoonsgegevens en internationale transfer


De hosting van onze website en webshop gebeurt door onze IT-leveranciers. Om onze dienstverlening via onze website en/of webshop te kunnen garanderen, of om je toe te laten om een boeking of reservatie te doen, zullen wij genoodzaakt zijn om jouw persoonsgegevens dus met derden te delen. Onze IT-leveranciers staan in voor de loutere verwerking van jouw persoonsgegevens, dit volgens onze uitdrukkelijke instructies. Met deze derden die instaan voor de verwerking en opslag van jouw gegevens hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten, waarbij de veiligheid en integriteit van jouw gegevens wordt gewaarborgd. Wij behouden als verantwoordelijke voor de verwerking het zeggenschap over jouw gegevens.


Jouw gegevens kunnen aldus worden getransfereerd naar, en onderhouden worden op computers/servers van deze derde, die buiten België gelegen zijn, desgevallend zelfs buiten de EER, waar de wetgeving op de gegevensbescherming kan verschillen van degene in jouw rechtsgebied. De gegevens opslag in de servers kan gebeuren door onszelf, hetzij door derden-verwerkers, hetzij door gelieerde ondernemingen. In het geval van een internationale transfer buiten de EER, zal de overdracht het voorwerp uitmaken van data transfer agreement met de verwerker in de zin van het Besluit van de Commissie van 5 februari 2010 betreffende modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde verwerkers krachtens Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad.


Jouw gegevens zullen vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt worden, en onder geen enkel beding zullen jouw gegevens worden verhandeld. Bovendien doet de doorgifte van jouw gegevens geen afbreuk aan jouw rechten uit hoofde van de GDPR, zoals nader in huidige privacyverklaring omschreven. Jouw gegevens zullen uiteraard alleen worden gedeeld overeenkomstig onze privacy policy, of op enige andere wijze mits uw uitdrukkelijke toestemming.


Indien noodzakelijk in het kader van de vooropgestelde doeleinden, zullen jouw persoonsgegevens worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn, of met enige andere van onze commerciële partners.


Bovendien, in het geval dat wij in andere handen overgaan, met inbegrip van door fusie, overname of verkoop van feitelijk al haar activa, dan kunnen jouw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die bij een dergelijke gebeurtenis betrokken zijn.


Door het overmaken van uw persoonsgegevens en/of beroep te doen op onze diensten, bevestig je jouw toestemming met deze transfer.

Bewaarperiode


Jouw persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding), respectievelijk voor de termijn die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.


Voor doeleinden van direct marketing worden uw gegevens maximum 7 jaar bewaard.

Gegevens die wij om fiscale doeleinden moeten bewaren, zullen wij eveneens gedurende 7 jaar bijhouden, aangezien de wet ons dit oplegt.


Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht op toegang tot jouw persoonsgegevens, en kan steeds vragen deze te laten aanpassen, te corrigeren, de verwerking ervan te beperken, of de gegevens te doen wissen.


Je kan zich steeds verzetten tegen de verwerkingsactiviteit van jouw persoonsgegevens, met inbegrip wanneer jouw gegevens gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en profilering.


Bepaalde van onze online toepassingen en applicaties maken gebruik van profileringstechnieken. Dit betekent dat jouw gegevens op een geautomatiseerde wijze worden verwerkt, en dat daaraan rechtsgevolgen verbonden zijn. Wanneer je een reservatie of een aankoop uitvoert via onze webshop, worden jouw gegevens op een geautomatiseerde wijze verwerkt, waarna jouw transactie met een mailbericht bevestigd wordt. Deze verwerking is noodzakelijk om een goede dienstverlening te garanderen. Gezien deze verwerking noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zal je zich niet tegen deze geautomatiseerde verwerking kunnen verzetten. (Artikel 22, 2 (a) AVG). Uiteraard kan je ons steeds per email of via onze contactpagina op de website bereiken bij problemen, waarbij je door een medewerker zal worden geholpen.


Wanneer wij jouw gegevens dienen te verwerken ingevolge een taak van algemeen belang of op basis van rechtsmatige belangen in de zin van artikel 6.1 (e) of (f) AVG, kan je zich enkel verzetten omwille van specifieke, bijzondere redenen.

Je hebt daarnaast het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van jouw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.


Elke vraag of verzoek met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens kan je kosteloos aan ons per e-mail richten op het adres: https://energetische-en-helende-massages.be/contact-sawadi

Wanneer een verzoek echter manifest ongegrond is of buitensporig wordt bevonden, kan een administratieve kost aangerekend worden.


Direct Marketing


De door jou verstrekte informatie kan ook gebruikt worden voor marketingdoeleinden, waarbij wij je - desgevallend bij wijze van nieuwsbrief – aanbiedingen, promotiemateriaal, en andere aan jouw voorkeuren aangepaste informatie kunnen overmaken. Voordat wij jouw gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken, zullen wij steeds vragen of je dit wenst.

Je hebt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van jouw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Het volstaat om ons een e-mail te versturen, of de uitschrijvingsinstructies (“unsubscribe”) te volgen die gebeurlijk zijn opgenomen in onze e-mailberichten.


Cookies


Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een stukje informatie dat door een website naar jouw browser wordt gestuurd en vervolgens op jouw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan jouw computer worden geïdentificeerd.


Cookies worden bij jouw bezoek aan onze website gebruikt om informatie te verzamelen (aantal bezoekers, duur van jouw bezoek, etc.) en om de werking van onze website te vereenvoudigen. De cookies worden niet gekoppeld aan jouw persoonsgegevens.


Je kunt de cookies weigeren of blokkeren via jouw internetbrowser. Je dient er dan rekening mee te houden dat bepaalde inhoud van onze website mogelijks niet wordt weergegeven, en bepaalde applicaties mogelijks niet zullen functioneren.

Wij verwijzen je graag verder naar onze afzonderlijke Cookieverklaring in de Disclaimer, die u op onze website vindt: https://sawadi.lifestylebooking.be/nl/disclaimer


Privacy van kinderen


Onze Service richt zich niet op personen onder de leeftijd van 16 jaar (“Kinderen”)

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder 16 jaar. Indien je een ouder of een voogd bent en je kennis heeft dat jouw kinderen ons persoonlijke informatie hebben verschaft, verzoeken wij je om ons te contacteren. Indien we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de leeftijd van 16 jaar, zonder de toestemming van de ouders te hebben geverifieerd, ondernemen we de nodige stappen om deze informatie van onze servers te verwijderen.


Wijzigingen aan deze privacyverklaring


We kunnen van tijd tot tijd onze privacyverklaring bijwerken. Wijzigingen zijn consulteerbaar op onze website, of kunnen bij ons opgevraagd worden. Je wordt aangeraden om onze privacyverklaring regelmatig te controleren op wijzigingen.


Contacteer ons


Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, gelieve ons te contacteren. Je kan ons eenvoudig per e-mail bereiken: .

https://energetische-en-helende-massages.be/contact-sawadi


Klachten


Je hebt het recht om een klacht in te dienen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 | 1000 BRUSSEL

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Tel | +32 (0)2 274 48 00

Fax | +32 (0)2 274 48 35

Messenger logo
Chat